Soita ja varaa majoitus numerosta +358 10 201 1800
Call and book accommodation from number +358 10 201 1800
Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Arvos­tam­me yksi­tyi­syyt­tä­si. Täl­tä sivul­ta löy­dät tie­toa hen­ki­lö­tie­to­jen käy­tös­tä ja kerää­mi­ses­tä. Saa­tam­me päi­vit­tää tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta, mikä­li toi­min­tam­me tai tul­kin­ta nykyi­ses­tä lain­sää­dän­nös­tä muut­tuu. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää, voit olla yhtey­des­sä tie­to­suo­ja-asiois­ta: juhani@sleepinnfinland.com.

Löy­dät täl­tä sivul­ta seu­raa­vat tiedot:

Uutis­kir­je- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­rin selos­te (kos­kee myös esim. webi­naa­rei­hin ilmoittautuvia)

Tie­toa eväs­tei­den käytöstä

Työn­ha­ki­ja­re­kis­te­rin seloste

1. Uutiskirje- ja markkinointirekisteri

Rekis­te­ri­se­los­te
Sleepinnfinland.fi

Rekis­te­rin nimi
Sleepinnfinland.fi:n uutis­kir­je- ja markkinointirekisteri.

Rekis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tus
Rekis­te­riä käy­te­tään asia­kas­pal­ve­luun, vies­tin­tään, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin ja myyn­ti­kon­tak­toin­tiin puhe­li­mit­se. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kiel­tää häneen koh­dis­tet­tu suoramarkkinointi.

Mitä tie­toa rekis­te­ri sisäl­tää?
Nimi
Säh­kö­pos­tio­soi­te
Puhe­lin­nu­me­ro
Yri­tys / orga­ni­saa­tio
Pys­tym­me myös näke­mään, mitä uutis­kir­jei­tä olet avan­nut ja klikannut.

Mis­tä tie­dot kerä­tään?
Asiak­kaan anta­mat tie­dot esi­mer­kik­si yhtey­den­ot­to­pyyn­nön yhteydessä.

Tie­to­jen luo­vu­tus
Rekis­te­rin tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ulko­puo­li­sil­le. Hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa vali­koi­dus­ti rekis­te­rin­pi­tä­jän yhteis­työ­kump­pa­neil­le, jos rekis­te­rin­pi­tä­jä esi­mer­kik­si ulkois­taa puhe­li­mit­se tapah­tu­van myyn­ti­kon­tak­toin­nin. Tie­to­jen omis­ta­juus säi­lyy aina rekis­te­rin­pi­tä­jäl­lä, eikä rekis­te­riä myy­dä ulkopuolisille.

Rekis­te­rin suo­jaus
Rekis­te­ris­sä ole­via tie­to­ja käyt­tä­vät vain ne hen­ki­löt, joi­den työ­teh­tä­vät edel­lyt­tä­vät tie­to­jen käsit­te­lyä. Rekis­te­ri sijait­see pal­ve­li­mel­la, jon­ka tie­toi­hin pää­see käsik­si vain käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la ja salasanalla.

Miten voit pois­tua rekis­te­ris­tä?
Asia­kas voi pois­tua rekis­te­ris­tä klik­kaa­mal­la uutis­kir­jei­den yhtey­des­sä ole­vaa “pois­tu lis­tal­ta” ‑link­kiä tai otta­mal­la yhteyt­tä rekis­te­rin asiois­ta vas­taan­vaan henkilöön.

2. Evästeet

Verk­ko­si­vus­tom­me aset­taa lait­tee­see­si eväs­tei­tä. Eväs­tei­den avul­la käyt­tä­jä voi­daan esi­mer­kik­si tun­nis­taa samak­si eri käyn­ti­ker­to­jen ja sivun­la­taus­ten välillä.

Käy­täm­me eväs­tei­tä seu­raa­viin tarkoituksiin:

  • verk­ko­si­vus­ton kehit­tä­mi­nen kävi­jä­tie­don perusteella
  • mai­non­nan tulos­seu­ran­ta (eväs­tei­den avul­la pys­tym­me mit­taa­maan esi­mer­kik­si min­kä mai­nos­ka­na­van kaut­ta saam­me yhteydenottoja)
  • mai­non­nan koh­dis­ta­mi­nen (voim­me eväs­tei­den avul­la koh­dis­taa sinul­le mai­nok­sia esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa tai Googlen mainosverkostoissa)
  • pal­ve­lun toteut­ta­mi­sek­si, esi­mer­kik­si sivuil­lam­me ole­va chat-ohjel­mis­to tun­nis­taa sinut samak­si käyt­tä­jäk­si ja voit jat­kaa jo aiem­min aloit­ta­maa­si kes­kus­te­lua anta­mat­ta tie­to­ja­si uudestaan.

Ase­tam­me verk­ko­pal­ve­lus­sam­me selai­mee­si seu­raa­vien pal­ve­lun­tar­joa­jien evästeitä:

Vaik­ka meil­lä itsel­läm­me ei pää­asias­sa ole­kaan suo­raa pää­syä eväs­tei­den kaut­ta kerät­tä­viin hen­ki­lö­tie­toi­hin, Google, Face­book ja Lin­ke­dIn kerää­vät sinus­ta EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukaan hen­ki­lö­tie­dok­si mää­ri­tel­tä­vää tie­toa. Täl­lais­ta tie­toa ovat esi­mer­kik­si sinul­le luo­tu yksi­löi­ty tun­nis­te tai IP-osoite.

Voit estää eväis­tei­den käy­tön selai­me­si evästeasetuksista.